8.sınıf düşüncenin akışını bozan ifade test soruları

8.SINIF DÜŞÜNCENİN AKIŞINI BOZAN TÜMCE TEST SORULARI

düşüncenin akışını bozan cümleyle ilgili test soruları,8.sınıf türkçe test soruları,7. ve 8.sınıf düşüncenin akışını bozan ifade test soruları,

9. (1) İki türlü yazar var. (2) Bunlardan biri dille
uğraşır, hikâyesi çok önemli değildir. (3) Di-
ğeri de benim gibi olandır: Hikâye anlatır. (4)
Çünkü benim anlatacak hikâyem var. (5) Pek
çok hikâyem ödüle lâyık görüldü. (6) Bunu, di-
ğerlerini küçümsemek için söylemiyorum. (7)
Benim için esas olan, hikâyedir.
Bu parçadaki numaralanmış tümcelerden
hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) 2           
B) 3
C) 4            
D) 5


2. (1) Yazar dokunmadan önce sözcükler oraya
buraya dağılmış ses ve işaretlerdir. (2) Günde-
lik dilin başıboşluğunda uçuşup dururlar. (3)
İşte yazar, o sesler arasındaki bağı sıkılaştıra-
rak oluşturur eserini. (4) Her yazarın topluma
vereceği bir mesaj vardır. (5) Yazarın özgünlü-
ğü sözcüklerle olan ilişkisinden beslenir.
Bu parçadaki numaralanmış tümcelerden
hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) 2            B) 3
C) 4             D) 5


3. (1) Gece, sokaktan gelen gürültüyle uyanıyo-
rum. (2) Saat üçe on var. (3) Gece ve sessiz-
likte daha da gizemli geliyor bana bu oda. (4)
Işığı yakıyorum, tavan süsleme ve resimlerine
bakıyorum. (5) Sanırım Sokak kedilerine ait
bu gürültü. (6) Farklı, yıllardır tatmadığım bir
duygu sarıyor beni.
Parçadaki düşüncenin akışını düzeltmek
için numaralanmış tümcelerden hangileri
yer değiştirmelidir?

A) 1-4                            B) 2-4
C) 3-5                            D) 3-6


4.(1) Eskiden üzümünü yer bağını sormazdık.
(2) Bugün sanat pazarında satılan üzümün
yalnız bağını değil, bahçıvanını, onun da gel-
mişini geçmişini hatta geleceğini merak edi-
yoruz. (3) Ama üzümün bu çeşidinden öyle
acayip dertlere uğradık ki dilimiz yandı. (4)
Bu üzümlerin hangi bağlardan geldiğini ince-
lemek o zamanlar bize düşmezdi.
Parçadaki düşüncenin akışını düzeltmek
için numaralanmış tümcelerden hangileri
yer değiştirmelidir?

A) 1-2                            B) 2-3
C) 1-3                             D) 2-4

5. (1) Tarih boyunca pek çok dil ortaya çıkmış,
ancak bu dillerin çoğu yok olmuştur, bazıları
da yaşamaya devam etmektedir. (2) Bu yok
olmanın nedeni, ulusların ya da toplulukların
bağımsızlıklarını kaybetmeleridir. (3) Bugün
dünya üzerinde kullanılan dillerin kendi ara-
larında akrabalıkları vardır. (4) Yeryüzü dilleri
bu açıdan belirli dil ailelerine ayrılmıştır. (5)
Hint-Avrupa, Sâmi - Hâmi, Türk - Tatar dil ai-
leleri gibi. (6) Bu aileler de kendi aralarında
dallara ayrılır.
Bu parça ikiye ayrılacak olursa ikinci pa-
ragraf kaçıncı tümce ile başlamalıdır?

A) 2            B) 3
C) 4             D) 5

6. (1) Oğuz Atay, okurla arasına mesafe koymaz,
sahiden dostunuz sanırsınız onu. (2) Soluk
alıp veren metinlerdir yazdıkları. (3) Belki de
bu yüzden hakkında her şeyi bilmek ister kişi.
(4) Atay’ı düşünürken uzun uzun baktım fo-
toğrafına. (5) Samimi bakıyordu. (6) Yazdıkla-
rına inandığım, güldüğüm, kendimle özdeşlik
kurduğum için sevinç duydum.
Bu parça ikiye bölünmek istendiğinde ikin-
ci paragraf kaçıncı tümceyle başlamalıdır?

A) 2                      B) 3
C) 4                      D) 5


7. (1) Bu dünyada herkes yanılır. (2) Önemli olan
insanın yanıldığı zaman yanıldığını kabul et-
mesidir. (3) Kimisi çok, kimisi daha az olsa
bile yanılmak herkes için söz konusudur. (4)
Kimi insan vardır ki yanılmayı bir türlü yanına
uğratmaz.
Parçanın düşünce akışını sağlayabilmek
için numaralanmış tümcelerden hangileri-
nin yeri değiştirilmelidir?

A) 1-3                            B) 1-4
C) 2-3                            D) 2-4

(1) Kitap okumak, alışkanlıktan çok bir yetenek işidir. (2) Bu yetenek ilkokulda ortaya çıkar, ortaokulda gelişir. (3) Okuma yeteneği olmayan birini okumaya yönlendirmek için ne yaparsanız yapın bir yararı olmaz. (4) Lisede yapılacak iş bu yeteneğe yön vermektir.
8. Numaralanmış tümcelerden hangisi parçanın akışını bozmaktadır?
A) 1                  B) 2                 C) 3                    D) 4


 (I) Resim yapma tutkusu, ona resmin kapılarını açarken bir yandan da düşüncenin kapılarını aralamıştır. (II) Resimleri bir anlamda düşüncelerinin dili olmuştur. (III) Elli yıl boyunca yorulmayan, yılmayan, titiz kişiliğiyle oluşturduğu resimler, düşüncelerine ayna tutmuştur. (IV) Onun resimlerinde Anadolu insanının yaşamı geniş şekilde yer almıştır. (V) O, bu aynayı her zaman olağanüstü çabayla en iyi şekilde kullanmıştır.
9. Paragrafta anlatımın akışını bozan tümce hangisidir?
A) II                  B) III                  C) IV               D) V

(I) Kısa deneme yazılarını sevmediğim, önemli bulmadığım sanılmasın. (II) Ustasının elinde kısacık bir yazı, kitap dolusu sözden önemli olabilir. (III) Eleştiri kitaplarının yayımlanması için önce okuyucusu olmalı. (IV) Beni üzen, eleştiri çalışmalarının kısa deneme yazıları çerçevesi içinde kalması. (V) İnceleme, deneme yazıları yazmak isteyen genç eleştirmenlerin kendilerine alan bulamamasıdır.
10. Yukarıdaki numaralandırılmış tümcelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) II.           B) III.           C)IV.           D)V.

(1) Sözcükler hangi yetenekli kalemden akarsa aksın, bir resmi anlatmaya yetmez. (2) Olsa olsa ressamın ve resimlerinin arasında dolanır. (3) Sağlıklı bir bakış açısı yaratmaya çalışır fakat resme ışık tutmaz, resmin kendi ışığının görülmesine yardımcı olur. (4) Duygu ve düşünceler renklerle nasıl anlatılırsa sözcüklerle de öyle ifade edilir.
11.Numaralandırılmış tümcelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?
A) 1                 B) 2                  C) 3                D) 4
1) Bir romanın önemli ögelerinden biri de betimlemedir. 2) Gerek kişileri gerekse olayları ve çevreyi betimleme yoluyla tanır, anlar ve tanıtırız.
3) Romancılık, bilinmeyenleri bulmaktır.
4) Betimleme; dokunulan, gözle görülen veya kulakla duyulan şeylerin anlatılmasıdır.
12. Bu parçada numaralı tümcelerden hangisi parçanın konu bütünlüğünü bozmaktadır?
A) 1              B) 2            C) 3              D) 4
(1)Geç kalmıştı.İstasyona vardığında terden sırılsıklamdı. (2)Zar zor kendini trene attı , yorgunluktan gözleri kapanıyordu(3)İnsanlar sevdiklerinden ayrı kalmanın hüznünü yaşamaya başlamışlardı bile. (4) Başını cama dayadı;bir süre dışarıyı seyretti.(5)Tatlı tatlı esnedi,trenin hareketiyle birlikte gözlerini kapadı.
  1 3. Yukarda numaralandırılmış tümcelerden   hangisi konunun akışını bozmaktadır?
   A) 2     B)  3                  C)   4              D)  5
(l) Karikatüristler, karikatürlerinin yalnız gazete ve dergi sayfalarında yer almasından yakınıyorlar. (II) Bu yüzden en iyi karikatürlerin bile zamanla unutulup gittiğini söylüyorlar. (III) Gazete ve dergilerde yer alan karikatürlerin güncel konuları içermesi gerektiğini düşünüyorlar. (IV)Karikatürlerin, gazete ve dergi sayfalarından evlerin, galerilerin duvarlarına çıkmasını, kitaplarda toplanmasını istiyorlar. (V) Ancak bu yolla adlarının unutulmayacağına,yaşayacaklarına inanıyorlar.
14.Yukarıdaki numaralanmış tümcelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?
       A) IV.        B)  V.          C) II.                 D) III.

CEVAP ANAHTARI
1.D
2.C
3.B
4.D
5.B
6.C
7.C
8.C
9.C
10.D
11.D
12.C
13.B

14.D
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.