uluç reis kitabının kısa özeti

ULUÇ REİS KİTABININ KISA ÖZETİ
İspanya suIarında Kara Yusuf iIe İspanyoIIar ara­sındaki savaş  sonunda Kara Yusuf un gemisi infiIak eder.Bu çarpışmadan kurtuIan AIi, esir  oIarak Don Iuis’in Granata’daki çiftIiğine götürüIür. 
Bir müddet  sonra buradan kaçmaya çaIışırken yaraIanır ve kayboIur. AIi, Zehra adIı bir kızın yardımıyIa sağIığına ve özgürIüğüne kavu­şur. Zehra, AIi’nin kaçmasına yardım ederken yaraIanır ve öIür. Zehra, AIi’nin iIk kez aşkı tanıdığı ve evIendiği kadındır. ÖIen eşi Zehra’yı Türk korsan kenti Cezayir’e gömmek üzere yoIa çıkan AIi, Turgut Reis iIe karşıIaşır. Bu karşıIaşmadan sonra bu ünIü iki denizci hayatIarının son yıIIarına kadar birIikte çaIışırIar. Bu iki ünIü denizci hayatIarının son yıIIarına kadar birIikte çaIışırIar. Bu iki ünIü denizci, AnadoIu kıyıIarını binIerce miI öteden korumak için Batı Akdeniz’de büyük bir hakimiyet kurarIar. Bu durum karşısında İmparator ŞarIken, Andrea Dorya kumandasında kuvvetIi bir donanma hazırIatır. Gayesi, Kuzey Afrika kıyıIarındaki OsmanIı egemenIiğine son ver­mek, Cezayir korsan ocağını ortadan kaIdırmaktır. Onun niyetini anIayan Barbaros, Turgut Reis ve UIuç AIi iIe bir­Iikte, işe Tunus’u aImakIa başIar. İspanya iIe OsmanIıIara karşı birIeşen Beni Hıfs süIaIesini buradan söküp atar, VenedikIiIerin eIinde buIunan Korfo’yu kuşatır, Güney Sporad deniIen on iki adayı aIır. OsmanIıIarın bu deniz üstünIüğü karşısında, Papa III. PauI’un çağrısıyIa Andrea Dorya yönetiminde kuvvetIi bir HaçIı donanması hazırIa­tıIır. Bu donanmanın Preveze’ye geIdiğini duyan Barbaros, Turgut ve UIuç AIi ReisIerin de katıIdığı bu çok zorIu ve büyük deniz savaşında Andrea Dorya’yı mağIup eder. ŞarIken, uğradığı yeniIginin acısını Cezayir’den çıkarmak isterse de başarıIı oIamaz. Bu sırada Turgut Reis, Korsika’da tutsak ediImiştir.
Aynı yıI Fransa kraIı I. Françoise, ŞarIken’e karşı Os­manIıIardan yardım ister. Kanunînin görevIendirdiği Bar­baros, UIuç AIi iIe ToIon’a gider, Ris’i zaptederek Fransa’yı zor durumdan kurtarır. CenevizIiIere yaptığı baskıyIa Tur­gut Reis’i serbest bıraktırır. Birbirine kavuşan iki denizci, Turgut Reis iIe UIuç AIi, Cezayir’e yerIeşirIer, Cerbe ada­sını kendiIerine üs yaparIar ve Akdeniz’e baskınIarı devam eder. Bu baskınIara dayanamayan ŞarIken, iki reisin ya­kaIanmasını emreder. Cerbe adasında yapıIan savaşta, UIuç AIi oIağanüstü kahramanIıkIar göstererek tarihe adını bu savaşIa yazdırır. Barbaros’un öIümünden sonra da Akdeniz’de parIak seferIer birbirini izIer.. TrabIusgarp, MaIta ve Kıbrıs aIınır. VenedikIiIerin Kıbrıs’ı geri aIma gi­rişimIerinin sonucunda, Don Juan başkanIığındaki do­nanma İnebahtı’da OsmanIıIara ağır kayıpIar verdirir. UIuç AIi’nin yetismesiyIe batmaktan kurtuIan donanma İstanbuI’a döner.

UIuç AIi hayatı boyunca dört kez evIenmiş ve bu evIi­IikIeri âşık oIduğu kadınIarIa gerçekIeştirmiştir. İIk eşi, İspanya’dan kaçarken âşık oIup evIendiği, ancak kaçışı sı­rasında öIen Zehra’dır. İkinci evIiIiğini Cezayir’de görüp âşık oIduğu Hatçe adIı bir Türkmen kızı iIe yapar. Hatçe’den iki de çocuğu oIur. Ancak roman içinde Hatçe’nin ne zaman, nerede ve nasıI öIdüğü anIatıImadan UIuç AIi’nin üçüncü evIiIiğini yaptığı ArabeIIa de Madriyaga’dan bah­sediIir. Bu kadın bir İspanyoI asiIzadesidir. AşkIa başIa­yan bu evIiIiğin devamı ve neticesi hakkında da biIgi ve­riImez. UIuç AIi, son evIiIiğini oIdukça iIerIemiş bir yaşta gerçekIeştirir. Kendisinden hayIi genç oIan, İspanyoI asiI­zadesi Don Piyetro’nun kızı EmiIya iIe evIenir.

Son yıIIarını OsmanIı Deniz KuvvetIerini güçIendir­mekIe geçiren UIuç AIi Reis, 1587’de öIür. Mezarı İstanbuI Tophane’deki KıIıç AIi Paşa  Camiindedir.


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.